Umuzykalnienie

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Elementy wiedzy o muzyce w zakresie przedmiotu umuzykalnienie

Uczeń/Słuchacz kształci umiejętności: czytania nut głosem, pamięć i wyobraźnię muzyczną oraz poczucie rytmu.

II. Warsztat

Uczeń/Słuchacz prawidłowo intonuje tekst muzyczny. Rozpoznaje, analizuje i zapamiętuje materiał muzyczny oraz operuje nim.

Cele kształcenia - wymagania szczegółowe

I. Elementy wiedzy o muzyce w zakresie przedmiotu umuzykalnienie

Uczeń/Słuchacz:

  • 1. Poznaje notację muzyczną i elementy dzieła muzycznego: metrum, rytm, harmonię, budowę formalną utworów oraz określenia wykonawcze.
  • 2. Poznaje elementy improwizacji wokalnej.

II. Warsztat

Uczeń/Słuchacz:

  • 1. Rozpoznaje, śpiewa i zapisuje interwały proste i złożone, odmiany gam, skale poza systemem dur – moll.
  • 2. Analizuje melodię, powtarza ją głosem oraz transponuje do różnych tonacji.
  • 3. Analizuje tekst muzyczny w oparciu o opracowywane przykłady z literatury wokalnej ze zwróceniem uwagi na określenia wykonawcze.
  • 4. Śpiewa ćwiczenia a’vista jednogłosowe tonalne i o rozszerzonej tonalności, dwu głosowe i wielogłosowe w grupach (przygotowanych i a’vista)
  • 5. Zapisuje ze słuchu przebiegi melodyczno –rytmiczne;
  • 6. Rozpoznaje i intonuje interwały harmoniczne, trójdźwięki i czterodźwięki.
  • 7. Analizuje słuchowo wybrane przebiegi harmoniczne
  • 8. Koreluje wiedzę teoretyczną z działaniami praktycznymi w zakresie słuchania, zapamiętywania i zapisywania.