Śpiew

Cele kształcenia - wymagania ogólne:

Warsztat

Uczeń/Słuchacz charakteryzuje podstawy techniki śpiewu klasycznego i praktyki muzyczne występujące w musicalu oraz muzyce rozrywkowej i jazzowej. Stosuje zróżnicowane techniki wokalne. Adaptuje techniki wokalne do charakteru i stylu wykonywanego utworu.

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe

Uczeń/Słuchacz:

 • 1. Przyjmuje prawidłową postawę ciała podczas mówienia i śpiewania, stosuje właściwy tor oddechowy (przeponowo – żebrowy).
 • 2. Stosuje zasady higienicznego posługiwania się głosem.
 • 3. Ma świadomość roli oddechu w fonacji, rozróżnia typy oddechów, rozumie zasady funkcjonowania narządów mowy (prawidłowo określa miejsce i sposób artykulacji głosek w mowie i śpiewie).
 • 4. Jest świadomy roli słuchu w procesie tworzenia i kontroli głosu.
 • 5. Jest świadomy wpływu stanu emocjonalnego i fizycznego na emitowany dźwięk, rozumie zagadnienia wydobycia i prowadzenia dźwięku, jego pozycji, intonacji, impostacji, wykorzystywania rezonatorów, wyrównywania rejestrów itd.
 • 6. Stosuje heterogeniczne ćwiczenia wokalne odpowiednie dla swojego rodzaju głosu.
 • 7. Kontroluje intonację dźwięku i samodzielnie dokonuje jej korekty.
 • 8. Odczytuje tekst nutowy utworu i uczy się go zgodnie z zapisem.
 • 9. Samodzielnie opracowuje łatwy utwór pod względem techniczno-wykonawczym.
 • 10. Dobiera do swoich możliwości wokalnych i wykonywanego repertuaru rodzaj wprawek przygotowujących aparat głosowy do występu.
 • 11. Stosuje w utworach dynamikę w ramach swoich możliwości głosowych.
 • 12. Operuje artykulacją (legato, non legato i staccato itd.) w zakresie pozwalającym na stylowe wykonanie utworu, wykorzystując znajomość pojęć i terminów muzycznych interpretuje utwór zgodnie z jego treścią, charakterem oraz stylem epoki.
 • 13. Swobodnie operuje głosem stosując różne techniki wokalne (kantylena, improwizacja, skat, melorecytacja, szept, itp.).
 • 14. Operuje techniką wokalną uwzględniając specyfikę fonetyki danego języka.
 • 15. Stosuje techniki wykonawstwa musicalowego (belting, legit voice, mixed voice, microphone technics).
 • 16. W oparciu o repertuar o odpowiednim stopniu trudności koordynuje i doskonali wszystkie elementy techniki wokalnej w celu poszerzenia skali głosu.