Ruch

Cele kształcenia – wymagania ogólne

Taniec klasyczny

Uczeń/Słuchacz rozróżnia i właściwie definiuje elementy poszczególnych ćwiczeń, objaśnia celowość ich zastosowania w kombinacjach i krótkich formach choreograficznych, posługując się słownictwem specjalistycznym.

Uczeń zapamiętuje i wykonuje treści prostych i złożonych ćwiczeń i kombinacji oraz krótkich form choreograficznych, zachowując prawidłową koordynację ciała w połączeniu z dyscypliną muzyczną, w tempie i stylu odpowiednim dla ich charakteru.

Taniec ludowy i charakterystyczny

Uczeń/Słuchacz rozróżnia i właściwie definiuje elementy i figury poszczególnych tańców ludowych i charakterystycznych. Objaśnia genezę, strukturę ruchowo – muzyczną oraz schematy choreograficzne, posługując się słownictwem specjalistycznym.

Uczeń/Słuchacz zapamiętuje i wykonuje proste i rozbudowane ćwiczenia solo, w parze i w zespole wspomagające naukę elementów i figur poszczególnych tańców. Realizuje zadania i treści choreograficzne danego tańca w formie właściwej dla jego stylu, charakteru i struktury muzycznej.

Partnerowanie

Uczeń/Słuchacz rozróżnia i właściwie definiuje elementy i pozy partnerowania w poszczególnych ćwiczeniach i kombinacjach oraz krótkich formach choreograficznych, charakterystycznych dla różnych technik tańca. Objaśnia zasady i celowość ich zastosowania posługując się słownictwem specjalistycznym.

Uczeń/Słuchacz zapamiętuje i wykonuje w duecie i grupie, proste i rozbudowane kombinacje oraz krótkie formy choreograficzne w różnych technikach tańca, stosując odpowiednią technikę partnerowania, podporządkowaną prawidłowej koordynacji: partnera, partnerki, grupy.

Taniec współczesny

Uczeń/Słuchacz rozumie celowość pracy w danej technice Rozróżnia style tańca( współczesny , jazz funky, jazz broodvay ) i umie się w nich poruszać.

Rytmika

Step