Teoria

WYBRANE ZAGADNIENIA Z HISTORII
Cele kształcenia - wymagania ogólne

I. Elementy wiedzy o teatrze muzycznym

Uczeń/Słuchacz charakteryzuje mechanizmy zmian w teatrze muzycznym, wykorzystując konteksty historyczne, polityczne i społeczno-kulturowe. Opisuje dokonania wybitnych twórców teatru muzycznego na przestrzeni dziejów oraz w czasach współczesnych.

II. Współczesny teatr muzyczny

Uczeń/Słuchacz orientuje się w najważniejszych współczesnych wydarzeniach kulturalnych.

Cele kształcenia - wymagania szczegółowe

I. Elementy wiedzy o teatrze muzycznym

Uczeń/Słuchacz:

 • 1. Rozpoznaje style i kierunki w sztuce i muzyce.
 • 2. Formułuje cechy stylistyczne wybranych gatunków i form muzycznych, teatralnych i musicalowych.
 • 3. Stosuje specjalistyczne słownictwo.
 • 4. Charakteryzuje dokonania twórcze wybranych artystów i grup artystycznych.
 • 5. Interpretuje utwór muzyczny, tekst teatralny zgodnie z kanonem określonych reguł stylistycznych, kulturowych i językowych.
 • 6. Pozyskuje informacje z różnych źródeł.
 • 7. Tworzy wypowiedzi, prezentacje, formułuje sądy, ocenia zjawiska występujące w kulturze muzycznej i literackiej.
 • 8. Rozpoznaje wybrane przykłady z literatury muzycznej różnych epok stylistycznych w kontekście wiedzy ogólnokulturowej.
 • 9. Korzysta z różnych źródeł przy pozyskiwaniu materiałów źródłowych i formułowaniu wniosków (czytania recenzji muzycznej, oddziela warstwę informacyjną od opinii).

II. Współczesny teatr muzyczny

Uczeń/Słuchacz:

 • 1. Interpretuje czytane teksty oraz oglądane spektakle.
 • 2. Formułuje poglądy na temat wydarzeń kulturalnych.
 • 3. Omawia dokonania współczesnych twórców teatru muzycznego.
 • 4. Aktualizuje wiedzę na temat najnowszych przedsięwzięć teatru muzycznego.